• Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức bao gồm tổng quan và triết lý thiết kế; khảo sát địa chất công trình; móng nông; móng cọc đường kính nhỏ.

   159 p hcmutrans 25/10/2020 11 0

 • Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2

  Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2 được tiếp nối phần 1 cung cấp đến các bạn những kiến thức móng cọc đường kính lớn; móng giếng chìm; nền đất yếu. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu cho khối ngành Kiến trúc, Xây dựng.

   87 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính dự án đầu tư

  Giáo trình Quản trị tài chính dự án đầu tư

  "Giáo trình Quản trị tài chính dự án đầu tư" thông tin đến các bạn với những kiến thức về những vấn đề mở đầu liên quan đến phân tích tài chính dự án; phân tích tài chính dự án; thẩm định dự án đầu tư; đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất định.

   53 p hcmutrans 25/10/2020 19 2

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (Dành cho bậc đại học, không chuyên lý luận chính trị)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (Dành cho bậc đại học, không chuyên lý luận chính trị)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (Dành cho bậc đại học, không chuyên lý luận chính trị) cung cấp đến các bạn với những kiến thức đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư và quan hệ lợi ích trong nền...

   235 p hcmutrans 25/10/2020 18 1

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) gồm 6 chương với các nội dung đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa...

   155 p hcmutrans 25/10/2020 14 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin được chủ biên bởi GS.TS. Phạm Văn Đức cung cấp những kiến thức Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin và thời đại ngày nay.

   452 p hcmutrans 25/10/2020 53 5

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  "Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945); Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);...

   218 p hcmutrans 25/10/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản, đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản đến hạch toán kế toán, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp xây dựng xây lắp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp, yêu cầu về quản lý và nguyên tắc hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ lao động, phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hcmutrans 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, khái niệm phân loại tiền lương, kế hoạch chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hcmutrans 25/10/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hcmutrans 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, kế toán chi tiết thành phẩm, kế toán tổng hợp hàng hóa, kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hcmutrans 25/10/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số