• Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 06 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 06 - ThS. Lê Thanh Phúc

  Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Tổng quan về marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Tổng quan về marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Tổng quan về marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Bản chất marketing quốc tế, tầm quan trọng & sự cần thiết của marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường marketing quốc tế

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Môi trường kinh tế, môi trường văn hóa, môi trường pháp luật, môi trường cạnh tranh, môi trường chính trị, môi trường công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về nghiên cứu marketing quốc tế, những vấn đề chủ yếu của nghiên cứu marketing quốc tế, tổ chức nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 4: Phân đoạn và lựa chọn thị trường

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 4: Phân đoạn và lựa chọn thị trường

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về lựa chọn thị trường, thu thập thông tin để lựa chọn thị trường, chỉ số hấp dẫn thị trường: thường được dựa vào bình quân gia quyền của một số nhân tố khả biến thích hợp với sản phẩm của công ty, Các khó khăn khi lựa chọn thị...

   25 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh & chiến lược quốc tế của công ty

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh & chiến lược quốc tế của công ty

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh & chiến lược quốc tế của công ty. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân tích ngành kinh doanh: các nhân tố tác động tới cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh & chiến lược cạnh tranh trong môi trường quốc tế, cạnh tranh toàn cầu & lợi thế...

   28 p hcmutrans 15/04/2021 11 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 6: Thâm nhập & mở rộng thị trường quốc tế

  Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 6: Thâm nhập & mở rộng thị trường quốc tế

  Chương 6 - Thâm nhập & mở rộng thị trường quốc tế. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các quy tắc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, các...

   39 p hcmutrans 15/04/2021 13 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 1 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán, cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán, các nguyên tắc tổ...

   27 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 2 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 2 - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp; nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh...

   15 p hcmutrans 15/04/2021 11 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 4 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 4 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 4 - Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán trong các phần mềm kế toán và kế toán thủ công; giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc thiết lập các báo cáo kế toán trên máy,...

   20 p hcmutrans 15/04/2021 12 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 3 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 3 - Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nhận diện rõ sự khác nhau cơ bản khi thực hiện công tác hạch toán trên máy và kế toán thủ công; tăng cường khả năng hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng phân hệ kế toán và các thao tác trên các phần mềm kế toán nhằm thực hiện công tác hạch...

   29 p hcmutrans 15/04/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 5 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy (Computerizied Accounting): Chương 5 - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Chương 5 - Công cụ hệ thống. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giúp sinh viên nắm vững hệ thống các câu lệnh nhằm điểu khiển chương trình phần mềm kế toán hoạt động có hiệu quả; nâng cao khả năng quản lý, lưu trữ, bảo vệ số liệu trong chương trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p hcmutrans 15/04/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số