• Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ hiện nay

  Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ hiện nay

  Hồ Chí Minh quan niệm rằng, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, gắn liền với vận mệnh của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt và có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng, hoàn thiện và phát triển mọi mặt của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Trên cơ sở vận dụng những tư...

   6 p hcmutrans 07/05/2012 351 5

 • Đề cương ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1: Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản

   46 p hcmutrans 07/05/2012 989 32

 • Tiểu luận tư tưởng Hố Chí Minh

  Tiểu luận tư tưởng Hố Chí Minh

  Tư tường Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiêp cách mạng giải phóng dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân bao gồm rất nhiều khía cạnh về cách thức cũng như phương pháp xây dựng và phát triển. Trong đó bao gồm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải phát huy tổng hợp nội lực từ bên trong; kết...

   30 p hcmutrans 07/05/2012 786 13

 • Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều...

   52 p hcmutrans 07/05/2012 555 17

 • Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Khái niệm tư tưởng: “Tư tưởng” ở đây có nghĩa là một học thuyết; là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở hiện thực, thực tiễn nhất định và quay trở lại chỉ đạo hoạt...

   31 p hcmutrans 07/05/2012 515 7

 • Tài liệu ôn tập về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu ôn tập về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều...

   52 p hcmutrans 07/05/2012 654 14

 • Báo cáo khoa học: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín trong công tác xây dựng đảng"

  Báo cáo khoa học: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín trong công tác xây dựng đảng"

  Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Sinh thời Người luôn quan tâm đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, trong đó công tác xây dựng Đảng được Người đặc biệt coi trọng bởi vì công tác này liên quan đến sự tồn vong của Đảng và dân tộc. Bài viết này nhằm làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về uy...

   5 p hcmutrans 07/05/2012 152 3

 • Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh

  Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh

  Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin cuả cać trươǹ g Đaị hoc̣ thuộc Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần có quan tâm đến môn học này, chúng tôi biên tập và cho ra mắt cuốn...

   132 p hcmutrans 07/05/2012 522 21

 • Học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20 - Là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. - Nhà Nguyễn thi hành chính sách bảo thủ, phản động: Tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên trong, bế quan toả cảng với bên ngoài; Cự tuyệt mọi đề án cải cách, nên không đủ sức bảo...

   86 p hcmutrans 07/05/2012 460 2

 • Ảnh hưởng của văn hoá Phương Đông đối với Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ảnh hưởng của văn hoá Phương Đông đối với Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1/ Khái quát về Nho giáo Nho giáo ( 儒儒), còn được gọi là Khổng giáo ( 儒儒), là một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo do Khổng Tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị. Nho giáo rất phát triển ở các nước châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, và sớm du nhập vào Việt N

   34 p hcmutrans 07/05/2012 1033 2

 • Tập bài giảng môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tập bài giảng môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết qủa của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển...

   31 p hcmutrans 07/05/2012 597 5

 • Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

  a) Khái niệm tư tưởng - Khái niệm tư tưởng + Hiểu theo nghĩa phô ̉ thông, tư tưởng là sự phan̉ ań h hiêṇ thưc̣ trong ý thưć , là biêủ hiêṇ quan hệ cuả con ngươì vơí thế giơí xung quanh (thông thường người ta cũng quan niệm tư tươn̉ g là suy nghĩ hoặc ý nghĩ).

   131 p hcmutrans 07/05/2012 402 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số