• Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 2: Tiên lượng

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 2: Tiên lượng

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 2: Tiên lượng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tiên lượng; một số điều cần chú ý khi tính tiên lượng; các bước tiến hành tính tiên lượng; cách tính tiên lượng một các loại công tác xây lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hcmutrans 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng dự toán xây dựng công trình; nội dung của tổng dự toán; dự toán xây lắp hạng mục công trình; các bước xác định giá trị dự toán xây lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hcmutrans 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tác dụng của dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công; cơ sở lập dự toán nhu cầu vật liệu nhân công và máy thi công; định mức dự toán xây dựng cơ bản; tính toán nhu cầu vật liệu,...

   32 p hcmutrans 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 4: Lập dự toán công trình

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 4: Lập dự toán công trình

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 4: Lập dự toán công trình. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đơn giá xây dựng cơ bản; phân loại đơn giá xây dựng cơ bản; định mức các chi phí tính theo tỷ lệ; thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng; phương pháp lập dự toán công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hcmutrans 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tiêu chuẩn; khổ giấy; khung vẽ, khung tên; tỷ lệ; các nét vẽ; chữ viết trên bản vẽ; các quy định ghi kích thước trên bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hcmutrans 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 2: Vẽ hình học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chia đều đoạn thẳng; chia đường tròn thành 3 và 6 phần bằng nhau; chia đường tròn thành 5, 7, 9, 11 phần bằng nhau; vẽ tiếp xúc đường thẳng và đường tròn; vẽ nối tiếp đường thẳng và cung tròn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hcmutrans 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 3: Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm các phép chiếu; hình chiếu của 1 điểm trên 3 mặt phẳng hình chiếu; hình chiếu vuông góc của một đoạn thẳng trên 3 mặt phẳng hình chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hcmutrans 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể)

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể)

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 4: Biểu diễn các khối hình học (Hình chiếu của vật thể). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các loại hình chiếu; cách vẽ hình chiếu của vật thể; ghi kích thước trên bản vẽ; cách đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hcmutrans 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 5: Hình chiếu trục đo. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm hình chiếu trục đo; hình chiếu trục đo xiên góc cân; hình chiếu trục đo vuông góc đều; cách dựng hình chiếu trục đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hcmutrans 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 6: Hình cắt và mặt cắt. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại hình cắt; quy định về hình cắt; cách vẽ và cách đọc hình cắt; định nghĩa và phân loại mặt cắt; định nghĩa và ứng dụng của hình trích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hcmutrans 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ bản - Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các loại bản vẽ xây dựng; quy ước ghi dung sai kích thước, sai lệch vị trí, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật khác trên bản vẽ; cách đọc và lập bản vẽ chi tiết; nội dung bản vẽ lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hcmutrans 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Trắc địa ảnh - ThS.GVC. Nguyễn Bích Ngọc

  Bài giảng Trắc địa ảnh - ThS.GVC. Nguyễn Bích Ngọc

  Bài giảng Trắc địa ảnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp đo ảnh; Cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh; Những tính chất hình học cơ bản của bản đồ trong chụp ảnh hàng không; Nguyên lý nhìn và đo lập thể;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p hcmutrans 24/09/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số