• Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất - Nguyễn Văn Thìn

  "Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất" trình bày những nội dung chính sau: Biến cố ngẫu nhiên, các phép toán trên các biến cố, xác suất của biến cố. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   12 p hcmutrans 25/11/2021 96 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê về Biến ngẫu nhiên gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa biến ngẫu nhiên, phân loại biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất, các tham số đặc trưng.

   9 p hcmutrans 25/11/2021 90 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Khoảng tin cậy gồm có những nội dung chính sau: Khoảng tin cậy cho trung bình, khoảng tin cậy cho tỷ lệ, xác định kích thước mẫu, xác định độ tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hcmutrans 25/11/2021 83 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu trình bày những nội dung chính sau: Mẫu ngẫu nhiên, thống kê, phân phối mẫu, phân phối mẫu của trung bình và phương sai, phân phối mẫu của tỷ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hcmutrans 25/11/2021 76 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng gồm có những nội dung chính sau: Phân phối bernoulli, phân phối nhị thức, phân phối siêu bội, phân phối poisson, phân phối đều, phân phối chuẩn, phân phối gamma, phân phối chi bình phương, phân phối student, phân phối fisher.

   19 p hcmutrans 25/11/2021 114 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Khái niệm về tập hợp, biểu diễn tập hợp, quan hệ giữa các tập hợp, các phép toán trên các tập hợp, quy tắc cộng, quy tắc nhân, tính chất của một nhóm, chỉnh hợp (arrangement), hoán vị (permutation),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hcmutrans 25/11/2021 100 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả gồm có những nội dung chính: Giới thiệu về thống kê, mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp đồ thị, mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp số, mô tả dữ liệu nhiều biến.

   24 p hcmutrans 25/11/2021 97 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan gồm có những nội dung chính: Giới thiệu, mô hình hồi quy tuyến tính đơn, khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy, kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy, tương quan, mô hình hồi quy tuyến tính bội, kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy bội.

   24 p hcmutrans 25/11/2021 81 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê gồm có những nội dung chính: Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, kiểm định tham số, kiểm định giả thuyết cho trường hợp một mẫu, kiểm định giả thuyết cho trường hợp hai mẫu độc lập, so sánh hai mẫu không độc lập, kiểm định chi bình phương (goodness-of-fit-test).

   25 p hcmutrans 25/11/2021 81 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng gồm có những nội dung chính sau: Ước lượng điểm, các tiêu chuẩn ước lượng, các phương pháp ước lượng điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   9 p hcmutrans 25/11/2021 63 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về siêu văn bản, các thành phần của Web, phân loại trang Web, một số điều cần chú ý trong phát triển Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hcmutrans 25/11/2020 249 2

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML căn bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML căn bản

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML căn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về HTML, cấu trúc của 1 tài liệu HTML, các Tag cơ bản, các Tag danh sách, Tag liên kết trang,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p hcmutrans 25/11/2020 169 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số