• Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, dạng mệnh đề, suy luận, qui tắc suy diễn, vị từ, lượng từ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   51 p hcmutrans 28/06/2020 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Đại số Boole" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm Boole và biểu thức Boole, khai triển hàm Boole, mạch logic, tối thiểu hóa hàm Boole. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p hcmutrans 28/06/2020 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phương pháp đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp và hàm số, các nguyên lý đếm, lý thuyết tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, hệ thức truy hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hcmutrans 28/06/2020 10 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương – Đồng dư, quan hệ thứ tự - Biểu đồ Hass. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   43 p hcmutrans 28/06/2020 9 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Lý thuyết đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đồ thị, các loại đồ thị, bậc của đồ thị, biểu diễn đồ thị, tính liên thông trong đồ thị, chu trình Euler – Hamilton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p hcmutrans 28/06/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, các hệ đếm thông dụng, bảng mã ASCII, phần cứng và phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hcmutrans 28/06/2020 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 2: Một số khái niệm cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình C++, các thành phần cơ bản của C++. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   39 p hcmutrans 28/06/2020 12 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và xất dữ liệu, các hàm toán học. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   14 p hcmutrans 28/06/2020 8 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 4: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, từ khoá break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hcmutrans 28/06/2020 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 5: Chương trình con" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hàm (chương trình con), truyền tham số cho hàm, phạm vi của biến (scope). Cuối bài giảng có phần bài tập để người học các kiến thức.

   55 p hcmutrans 28/06/2020 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp" giới thiệu một số bài tập để người học ôn tập lại toàn bộ các kiến thức từ bài 1 đến bài 5. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p hcmutrans 28/06/2020 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 7: Mảng một chiều, hai chiều" cung cấp cho người học các khái niệm về mảng một chiều, khai báo mảng, sử dụng mảng, mảng hai chiều. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   22 p hcmutrans 28/06/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số