Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 Ngôn ngữ T-SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu T-SQL; stored procedure; function; trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!