Bài giảng Xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê về Biến ngẫu nhiên gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa biến ngẫu nhiên, phân loại biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất, các tham số đặc trưng.