Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan gồm có những nội dung chính: Giới thiệu, mô hình hồi quy tuyến tính đơn, khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy, kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy, tương quan, mô hình hồi quy tuyến tính bội, kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy bội.