Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê gồm có những nội dung chính: Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, kiểm định tham số, kiểm định giả thuyết cho trường hợp một mẫu, kiểm định giả thuyết cho trường hợp hai mẫu độc lập, so sánh hai mẫu không độc lập, kiểm định chi bình phương (goodness-of-fit-test).