Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê: Một số phân phối xác suất thông dụng gồm có những nội dung chính sau: Phân phối bernoulli, phân phối nhị thức, phân phối siêu bội, phân phối poisson, phân phối đều, phân phối chuẩn, phân phối gamma, phân phối chi bình phương, phân phối student, phân phối fisher.