Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê: Phân phối mẫu trình bày những nội dung chính sau: Mẫu ngẫu nhiên, thống kê, phân phối mẫu, phân phối mẫu của trung bình và phương sai, phân phối mẫu của tỷ. Mời các bạn cùng tham khảo.