Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả - Nguyễn Văn Thìn

Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả gồm có những nội dung chính: Giới thiệu về thống kê, mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp đồ thị, mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp số, mô tả dữ liệu nhiều biến.