Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - (Quyển 1): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thương Ngô

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 1 trình bày các kiến thức về hệ tuyến tính. Phần 1 cuốn sách có kết cấu gồm nội dung 5 chương đầu, giới thiệu các khái niệm chung, cơ sở toán học của lý thuyết điều khiển tự động, khảo sát ổn định các hệ điều khiển tự động, khảo sát chất lượng hệ điều khiển tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.