Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - (Quyển 2): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thương Ngô

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - (Quyển 2): Phần 1 có kết cấu gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày những khái niệm chung, cơ sở toán học của hệ gián đoạn, khảo sát ổn định và chất lượng hệ xung. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt những thông tin hữu ích.