Giáo trình Cơ sở toán tài chính: Phần 1 - TS. Trần Trọng Nguyên

Phần 1 của Giáo trình Cơ sở toán tài chính do Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên biên soạn có nội dung trình bày các kiến thức cơ bản về: Các tính toán tài chính cơ bản, mô hình ngẫu nhiên trong tài chính với thời gian rời rạc. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.