Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi

"Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi" gồm 9 chương với các nội dung: đầu tư và chi phí công trình; phân tích hiệu ích công trình; quản lý đầu tư và xây dựng; cơ sở lý luận của tính toán kinh tế động thái; phương pháp so sánh kinh tế, các phương án xây dựng và vận hành của công trình thủy lợi; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; phân tích tài vụ, tính nhạy cảm lỗ lãi và biến lượng; tính toán kinh tế trong công trình lợi dụng tổng hợp nguồn nước.