Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Học phần I) : Phần 1

Trình bày kiến thức nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng.