Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007 : Phần 1

Cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới năm 2006, những đặc điểm chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế năm 2006, những đặc điển chủ yếu của chính trị quốc tế năm 2006.