Mưu trí xử thế theo Quỉ Cốc Tử : Phần 1

Giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dĩ tĩnh chế động, ẩn nặc thành sự, dự thủ phản giữ, nhân sự vi chế, xuất kỳ chế thắng, xét cổ soi kim, âm mưu thành dương, từ việc nhỏ suy ra việc lớn, chiêu nạp rộng rãi nhân tài,...