Thăng trầm quyền lực : Chương 2 - Phần 1

Cung cấp cho người đọc các kiến thức về Quyền lực trong các công ty bao gồm các nội dung: Đỗ vỡ của thời vàng son, tù trưởng bộ lạc và ủy viên công ty, nhân viên tự chủ, đa nguyên quyền lực, vĩ thanh - Hệ thống mới sáng tạo của cải.