Thuật ngữ cơ bản Phân tích kỹ thuật

Cơ sở của phân tích kỹ thuật là lý thuyết Dow. Bản thân Charler H. Dow,
cha đẻ của lý thuyết Dow lúc khởi đầu không coi lý thuyết của mình là công
cụ để dự báo thị trường cổ phiếu hoặc là công cụ hướng dẫn cho các nhà
đầu tư, mà chỉ xem xét chúng như là một hàn thử biểu về xu thế chung của
thị trường. William P.Hamilton, người kế nghiệp, đã biên soạn lại thành lý thuyết Dow hiện
đại ngày nay. Thuật ngữ xu thế chung của thị trường được hiểu là chỉ số giá trung bình của
một số cổ phiếu đại diện.