Tuyệt học vô ưu - Phương cách sống dung hòa : Phần 1

Nêu lên những lẽ tự nhiên của tạo hóa đã có thuận thì phải có nghịch và thế giới này không có gì là tuyệt đối.