• Giáo trình Quản trị thời gian: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thời gian: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị thời gian" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đồng thời giúp người học nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng cách tự nghiên cứu, thảo luận để vận dụng nguyên lý vào việc giải quyết các tình huống, thực hành nhuần nhuyễn các phương pháp, mô hình, công cụ quản trị thời...

   188 p hcmutrans 22/07/2022 19 3

 • Giáo trình Quản trị thời gian: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thời gian: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị thời gian" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đồng thời giúp người học nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng cách tự nghiên cứu, thảo luận để vận dụng nguyên lý vào việc giải quyết các tình huống, thực hành nhuần nhuyễn các phương pháp, mô hình, công cụ quản trị thời...

   180 p hcmutrans 22/07/2022 18 2

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 2 - Khám phá và tìm hiểu dữ liệu định lượng. Nội dung chính trong phần này gồm có: Trình bày dữ liệu định lượng, mô tả phân phối bằng số, độ lệch chuẩn như thước đo và mô hình chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hcmutrans 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 3 - Khám phá về các mối quan hệ giữa các biến. Nội dung chính trong chương này gồm: Biểu đồ phân tán, sự liên hợp và sự tương quan; phân tích hồi qui tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p hcmutrans 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về giai đoạn thu thập dữ liệu trong thống kê. Chương này trình bày hai nội dung chính, đó là: Khảo sát mẫu, thí nghiệm và nghiên cứu quan sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hcmutrans 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 1 - giới thiệu về thống kê học. Nội dung chính trong phần này gồm: Tư duy thống kê, giới thiệu về thống kê học, trình bày dữ liệu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hcmutrans 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 5 cung cấp cho người học kiến thức về sự ngẫu nhiên và mô hình xác suất. Sau khi học xong phần này người học có thể hiểu được biến ngẫu nhiên là gì, biết được các mô hình xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p hcmutrans 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 6 - Mô hình phân phối mẫu và khoảng tin chắc cho các phần. Chương này trình bày hai nội dung chính: Các mô hình phân phối mẫu (Sampling distribution models), khoảng tin chắc cho các phần (Confidence intervals for proportions). Mời tham khảo.

   23 p hcmutrans 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 7 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 7 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 7 - Các kiểm nghiệm giả thuyết về các phần. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các kiểm nghiệm giả thiết về các phần (Testing hypotheses about proportions), phần thêm về kiểm nghiệm. Mời tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p hcmutrans 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 8 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 8 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 8 - So sánh hai phần (comparing two proportions). Nội dung trình bày trong phần này gồm có: Độ lệch chuẩn của hiệu số giữa hai phần, các giả định và điều kiện, phân phối mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hcmutrans 22/07/2022 8 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 9 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 9 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 9 - Suy luận và so sánh về các giá trị trung bình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các suy luận về các trị trung bình (Inferences about means), so sánh các trị trung bình (Comparing means), mẫu đôi (Paired samples). Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hcmutrans 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 10 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 10 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Chương 10 cung cấp cho người học những kiến thức về suy luận khi các biến có liên hệ. Nội dung chính trong chương này gồm có: So sánh các số đếm, giới thiệu về phân tích phương sai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p hcmutrans 22/07/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số