• Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các câu hỏi về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954), phân tích điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của thời kỳ...

   84 p hcmutrans 30/06/2019 165 0

 • Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác- Lênin trong hệ thống phân viện, trường đại học, cao đẳng và trung tâm dạy nghề tập thể tác giả của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn cuốn "Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam". Phần 1 của cuốn sách gồm các câu hỏi có lời đáp về lịch...

   75 p hcmutrans 30/06/2019 169 0

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1 phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của...

   115 p hcmutrans 30/06/2019 104 0

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2 trình bày các nội dung về các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị và điều lệ đầu tiên của Đảng, đặc điểm và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p hcmutrans 30/06/2019 110 1

 • Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 1

  Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 1

  Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị hiện nay, yếu tố tác động đến tự diễn biến và tự chuyển hóa,... Mời các bạn...

   125 p hcmutrans 30/06/2019 105 0

 • Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 2

  Ebook Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên hiện nay" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Diễn biến hòa bình và tự diễn biến trong bối cảnh hiện nay, tự phản biện và tự diễn biến - ranh giới mong manh của bản lĩnh và sự lệch chuẩn về tư tưởng chính trị, yêu cầu và nhiệm vụ mới...

   144 p hcmutrans 30/06/2019 108 0

 • Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 trình bày các bài giảng xoay quanh các nội dung về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu lịch sử Đảng, Đảng Công sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng...

   219 p hcmutrans 30/06/2019 139 1

 • Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các bài giảng về Đảng Cộng sản Việt Nam như: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội - giai đoạn tìm tòi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1975-1986), quá trình tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước chuyển dần sang thời kỳ công nghiệp...

   263 p hcmutrans 30/06/2019 120 0

 • Bài giảng Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin (học phần 1) với mục tiêu nắm vững quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác Leenin, hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thế giới quan,...

   49 p hcmutrans 27/02/2019 155 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - ĐH Phạm Văn Đồng (Học phần 1)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - ĐH Phạm Văn Đồng (Học phần 1)

  Bài giảng "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin" học phần 1 giới thiệu đến các bạn nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p hcmutrans 27/02/2019 197 1

 • Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 25): Phần 1

  Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 25): Phần 1

  "Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 25)" phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964 gồm 48 tài liệu trong đó có 45 tài liệu xếp ở văn kiện chính và 3 tài liệu xếp ở phần phụ lục. Phần 1 cuốn sách trình bày các Thông tư của Ban Bí thư về việc tổ chức đón kiều bào về nước, Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Phòng...

   134 p hcmutrans 20/09/2016 290 1

 • Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24): Phần 1

  Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24): Phần 1

  'Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24)" phản ảnh hoạt động lãnh đạo của Đảng ta trong năm 1963, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961 - 1965) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1 văn...

   215 p hcmutrans 20/09/2016 264 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số