Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC) đến năm 2020

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh