• Ebook Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10: Phần 1

  Ebook Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10: Phần 1

  Ebook Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10: Phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 đại cương về thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm AISC 360 - 10, chương 2 các phương pháp và cơ sở thiết kế, chương 3 thiết kế cấu kiện chịu kéo, chương 4 thiết kế cấu kiện chịu nén. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p hcmutrans 24/09/2022 16 1

 • Ebook Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10: Phần 2

  Ebook Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10: Phần 2

  Ebook Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10: Phần 2 gồm có các chương sau: Chương 5 thiết kế cấu kiện chịu uốn, chương 6 thiết kế cấu kiện chịu cắt, chương 7 thiết kế cấu kiện chịu lực kết hợp, chương 8 bảng biểu AISC 360-10 được dẫn trong sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p hcmutrans 24/09/2022 11 1

 • Ebook Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình: Phần 1

  Ebook Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình: Phần 1

  Ebook Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Tổng Quan về Etabs, Chương 2: Kết cấu hệ thanh, Chương 3: Kết cấu tấm vỏ, Chương 4: Phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   85 p hcmutrans 24/09/2022 9 1

 • Ebook Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình: Phần 2

  Ebook Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình: Phần 2

  Ebook Ứng dụng CSI Etabs 2015 trong phân tích kết cấu công trình: Phần 2 bao gồm các bài tập phần Etabs. Các bài tập dưới đây được xây dựng trên nền Etabs 8.50. Các version khác của Etabs. Phần bài tập được biên soạn từ các kiến thức cơ bản đến phức tạp. Do vậy, bạn đọc nên thực hành từ bài tập 1 đến bài tập 4 một cách tuần tự.

   91 p hcmutrans 24/09/2022 10 1

 • Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 1

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 1

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 1 has been designed to lead you step by step through some of the tasks you are most likely to want to perform in the following 2007 Microsoft Office programs: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007.

   566 p hcmutrans 24/09/2022 8 0

 • Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 2

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 2

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 2 presents the following content: Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Groove 2007, Collaboration.

   389 p hcmutrans 24/09/2022 10 0

 • Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu...

   246 p hcmutrans 24/09/2022 9 0

 • Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Cuốn sách này được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các bài viết có chất lượng từ Hội thảo “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức. Mời bạn đọc cùng tiếp tục tham khảo những bài viết trong phần 2 của cuốn sách sau đây.

   300 p hcmutrans 24/09/2022 8 0

 • Ebook Grammar rules: Part 1

  Ebook Grammar rules: Part 1

  Ebook Grammar rules: Part 1 presents the following units: Unit 1: nouns, avoid slang sentence subjects, proofreading; unit 2: verbs, singular and plural nouns, more sentence subjects, proofreading; unit 3: common and proper nouns, verb "to be", simple sentence diagrams, subject-verb agreement; unit 4: more verbs, contractions, more simple sentence diagrams, proofreading; unit 5: nouns and verbs, more singular and plural nouns, compound...

   125 p hcmutrans 24/09/2022 9 0

 • Ebook Grammar rules: Part 2

  Ebook Grammar rules: Part 2

  Ebook Grammar rules: Part 2 presents the following units: Unit 8: articles-wimpy adjectives, special forms of adjectives, more diagramming adjectives, proofreading; unit 9: adverbs, adjectives and adverbs, diagramming adverbs good, well, bad, badly; unit 10: more adverbs, creating adverbs, more diagramming adverbs, proofreading.

   126 p hcmutrans 24/09/2022 8 0

 • Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 1

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 1

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 1 includes the following content: Chapter 1 present time, chapter 2 past time, chapter 3 future time, chapter 4 the present perfect and the past perfect, chapter 5 asking questions, chapter 6 nouns and pronouns, chapter 7 modal auxiliaries, chapter 8 connecting ideas.

   259 p hcmutrans 24/09/2022 8 0

 • Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 2

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 2

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 2 includes the following content: Chapter 9 comparisons, chapter 10 the passive, chapter 11 countinon count nouns and articles, chapter 12 adjective clauses, chapter 13 gerunds and infinitives, chapter 14 noun clauses, appendix 1 phrasal verbs, appendix 2 preposition combinations.

   266 p hcmutrans 24/09/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số