• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 5 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 5 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 5: Chuỗi Fourier và phép biến đổi Fourier" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức: Phép biến đổi Fourier liên tục, phép biến đổi Fourier rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hcmutrans 25/11/2020 150 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 6 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 6 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 6: Đáp ứng tần số và lọc tín hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đáp ứng tần số của hệ LTI, đáp ứng tần số của hệ ghép nối, đồ thị Bode, các bộ lọc tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hcmutrans 25/11/2020 158 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 7 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 7 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 7: Phép biến đổi Laplace và miền hội tụ, biến đổi Laplace ngược, các tính chất" bao gồm các nội dung: Dẫn xuất phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Laplace ngược, các tính chất của phép biến đổi Laplace, hàm truyền đạt.

   35 p hcmutrans 25/11/2020 160 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 8 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 8 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 8: Phép biến đổi Laplace, hàm truyền đạt, các tính chất đặc trưng của hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn xuất phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Laplace ngược, các tính chất của phép biến đổi Laplace

   17 p hcmutrans 25/11/2020 152 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 9 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 9 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 9: Tín hiệu và hệ thống gián đoạn theo thời gian" trình bày các nội dung: Tín hiệu gián đoạn theo thời gian, tín hiệu gián đoạn theo thời gian, một số phép toán cơ bản với tín hiệu, hệ thống gián đoạn.

   41 p hcmutrans 25/11/2020 125 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 10 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 10 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 10: Biến đổi Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn xuất phép biến đổi Z, phép biến đổi Z ngược, các tính chất của biến đổi Z, hàm truyền đạt gián đoạn, tổng kết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hcmutrans 25/11/2020 149 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 11 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 11 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 11: Chuỗi Fourier và phép biến đổi Fourier rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi Fourier rời rạc cho tín hiệu tuần hoàn, phép biến đổi Fourier rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hcmutrans 25/11/2020 128 0

 • Lecture Electric circuit theory: Three-phase circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Three-phase circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Three-phase circuits include all of the following content: Introduction, three-phase source, three-phase load, three-phase circuit analysis, power in three-phase circuits.

   40 p hcmutrans 29/04/2020 224 1

 • Lecture Electric circuit theory: Two-port networks - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Two-port networks - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory - Two-port networks presents the following content: Parameters, relationships between parameters, two-port network analysis, interconnection of networks, equivalent two-port networks of magnetically coupled circuits,...

   93 p hcmutrans 29/04/2020 199 1

 • Lecture Electric circuit theory: AC power analysis - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: AC power analysis - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: AC power analysis include all of the following content: Instantaneous and average power, RMS value, apparent power and power factor, complex power, power factor improvement.

   38 p hcmutrans 29/04/2020 256 1

 • Lecture Electric circuit theory: Active circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Active circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory - Active circuits presents the following content: Dependent sources, analysis of circuits with dependent sources, the operational amplifier: Basic concepts and subcircuits, analysis of circuits with Op Amps.

   38 p hcmutrans 29/04/2020 130 1

 • Lecture Electric circuit theory: Basic elements of electrical circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory: Basic elements of electrical circuits - Nguyễn Công Phương

  Lecture Electric circuit theory - Basic elements of electrical circuits presents the following content: Circuit element, circuit, series circuit & parallel circuit, voltage, current, charge, flux linkage, power, energy, independent sources.

   21 p hcmutrans 29/04/2020 258 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số