• Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 5" cung cấp cho người học các kiến thức: Functional testing, phân hoạch tương đương; black box testing, structural testing, white box testing, black/White box testing, xác định đường đi, độ phức tạp thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hcmutrans 30/01/2020 316 1

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 8: System Integration Testing" trình bày các kiến thức: System Integration Testing, kiểm thử tích hợp, incremental, top-down, bottom-up, big Bang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hcmutrans 30/01/2020 232 1

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 7" trình bày các kiến thức: Gỡ lỗi Brute Force, sửa lỗi, gỡ lỗi bằng suy luận, gỡ lỗi bằng cách loại trừ, gỡ lỗi bằng đi lùi, phân tích lỗi, unit Test, mock object,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p hcmutrans 30/01/2020 192 1

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 3: Standard for software test documentation" trình bày các nội dung: Qui trình, standard for software test documentation, test plan, test-case specification, test-summary report, test-summary report, test-schedule,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hcmutrans 30/01/2020 213 2

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 6" trình bày các kiến thức: Kiểm thử và gỡ rối, tiến trình gỡ rối, sơ đồ trạng thái, bảng quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hcmutrans 30/01/2020 201 1

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 2" trình bày các nội dung: Failure, Error, Fault; tài liệu kiểm thử, ca kiểm thử, nội dung của test case, bốn giai đoạn thường có trong kiểm thử, quy trình kiểm thử phần mềm, ba chủ đề phổ biến,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hcmutrans 30/01/2020 199 1

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 4 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 4 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 4" trình bày các nội dung: Các nguyên tắc khi thiết kế giao diện, các loại kiểm thử giao diện, bốn quá trình của GUI Testing, checklist cho GUI Web, mobile checklist, Functional & database testing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hcmutrans 30/01/2020 215 1

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 9: Web-Base application testing" trình bày các kiến thức: Test browser, môi trường web, performance testing, performance testing, webservice testing, regresstion testing, coverage testing, automation test,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hcmutrans 30/01/2020 190 1

 • Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 10 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture Software testing and quality assurance: Lecture 10 - TS. Đào Nam Anh

  Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 10: Model-Based testing; model based testing; model based testing; a testing workbench; acceptance test; kiểm thử beta; kiểm thử hệ thống; thống kê kiểm thử;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hcmutrans 30/01/2020 172 1

 • Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng Câu chủ động, câu bị động phần 1

  Bài giảng "Câu chủ động, câu bị động" phần 1 được dạy với các nội dung chính: Khái niệm câu chủ động và câu bị động, quy tắc chuyển câu chủ động sang câu bị động, bài tập và bài tập về nhà. Để hiểu hơn về câu chủ động câu bị động mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu.

   10 p hcmutrans 30/09/2019 350 4

 • Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng Câu chủ động câu bị động phần 3

  Bài giảng "Câu chủ động câu, bị động" phần 3 được trình bày với các nội dung chính: Bị động đặc biệt, danh động từ bị động, nguyên mẫu bị động, một số động từ quy định có thể được theo sau bởi That... V (INF), bài tập về nhà.

   6 p hcmutrans 30/09/2019 350 3

 • Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động

  Bài tập câu chủ động gồm có 5 dạng bài tập: Thể bị động, thể bị đông các mấu câu cơ bản, thể bị động các động từ tường thuật, bị động với những động từ sai bảo. Ngoài ra còn có thêm phần bài tập về nhà và một số vị dụ kèm theo. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   8 p hcmutrans 30/09/2019 433 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số