• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 1 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 1 - Đỗ Tú Anh

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 1: Giới thiệu chung về tín hiệu và hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, phân loại tín hiệu, . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hcmutrans 25/11/2020 215 0

 • Ebook Grammar rules: Part 1

  Ebook Grammar rules: Part 1

  Ebook Grammar rules: Part 1 presents the following units: Unit 1: nouns, avoid slang sentence subjects, proofreading; unit 2: verbs, singular and plural nouns, more sentence subjects, proofreading; unit 3: common and proper nouns, verb "to be", simple sentence diagrams, subject-verb agreement; unit 4: more verbs, contractions, more simple sentence diagrams, proofreading; unit 5: nouns and verbs, more singular and plural nouns, compound...

   125 p hcmutrans 24/09/2022 3 0

 • Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 2

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 2

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 2 presents the following content: Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Groove 2007, Collaboration.

   389 p hcmutrans 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng tấn công, các nguy cơ, an toàn PHP, an toàn MySQL, lập trình thế nào để an toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hcmutrans 25/11/2020 153 0

 • Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 1

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 1

  Ebook 2007 Microsoft Office System Step by Step: Part 1 has been designed to lead you step by step through some of the tasks you are most likely to want to perform in the following 2007 Microsoft Office programs: Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007.

   566 p hcmutrans 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Session, cookie, khái niệm, khai báo cookie, sử dụng cookie, hử dụng cookie,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hcmutrans 25/11/2020 180 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng "Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về PHP, các kiểu dữ liệu, chuyển kiểu dữ liệu, các phép toán trong PHP, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p hcmutrans 25/11/2020 140 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Ước lượng gồm có những nội dung chính sau: Ước lượng điểm, các tiêu chuẩn ước lượng, các phương pháp ước lượng điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   9 p hcmutrans 25/11/2021 63 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Kiểm định giả thuyết thống kê gồm có những nội dung chính: Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, kiểm định tham số, kiểm định giả thuyết cho trường hợp một mẫu, kiểm định giả thuyết cho trường hợp hai mẫu độc lập, so sánh hai mẫu không độc lập, kiểm định chi bình phương (goodness-of-fit-test).

   25 p hcmutrans 25/11/2021 81 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Hồi quy và tương quan gồm có những nội dung chính: Giới thiệu, mô hình hồi quy tuyến tính đơn, khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy, kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy, tương quan, mô hình hồi quy tuyến tính bội, kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy bội.

   24 p hcmutrans 25/11/2021 81 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Thống kê mô tả gồm có những nội dung chính: Giới thiệu về thống kê, mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp đồ thị, mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp số, mô tả dữ liệu nhiều biến.

   24 p hcmutrans 25/11/2021 97 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng Xác suất thống kê: Tập hợp giải tích tổ hợp cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Khái niệm về tập hợp, biểu diễn tập hợp, quan hệ giữa các tập hợp, các phép toán trên các tập hợp, quy tắc cộng, quy tắc nhân, tính chất của một nhóm, chỉnh hợp (arrangement), hoán vị (permutation),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hcmutrans 25/11/2021 100 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số