Mô hình hồi quy dự báo dài hạn lượng hàng container qua cảng – Nghiên cứu dự báo lượng hàng container qua cảng Đồng Nai đến năm 2050

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Dự báo lượng hàng qua cảng không chỉ có ý nghĩa trong việc quản lý khai thác cảng, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch hạ tầng liên quan. Những năm gần đây, vận chuyển đường biển bằng container ngày càng được quan tâm, vì vậy, dự báo lượng hàng container qua cảng cũng thu hút sự nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Bài báo nghiên cứu mô hình hồi quy dự báo lượng hàng container qua cảng dài hạn, áp dụng cho cảng Đồng Nai, làm cơ sở tham khảo cho các nhà quản lý. Nghiên cứu đã thiết lập mối tương quan giữa các chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế giai đoạn 2010-2020 như tổng sản phẩm của địa phương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, giá trị công nghiệp, nông nghiệp, vốn đầu tư trong và ngoài nước với lượng hàng container qua cảng, để xây dựng mô hình dự báo. Kiểm định mô hình dự báo với số liệu năm 2021 và lựa chọn mô hình phù hợp dự báo lượng hàng container qua cảng Đồng Nai đến năm 2050.
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn