Phương pháp trường pha phân tích hư hỏng kết cấu chứa hai pha vật liệu được đồng nhất hóa theo ba điều kiện biên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Một cấu trúc chứa hai pha vật liệu với pha nền và pha cốt (lỗ rỗng) được đồng nhất hóa theo ba điều kiện biên: (i) Điều kiện biên đồng nhất động học (KUBC); (ii) điều kiện biên tuần hoàn (PEBC) và (iii) điều kiện biên đồng nhất tĩnh học (SUBC) để xác định các đặc trưng vật liệu tương đương sau khi đồng nhất hóa. Sau đó, phương pháp trường pha với điều kiện trực giao ten-xơ biến dạng được thiết lập cho cấu trúc tương đương sau khi đồng nhất hóa để mô phỏng hư hỏng cấu trúc này. Các kết quả mô phỏng số đạt được về đường nứt, đường cong ứng xử vật liệu và năng lượng gây nứt (công cơ học) của cấu trúc tương đương sau khi đồng nhất hóa và cấu trúc không đồng nhất ban đầu được so sánh để đánh giá điều kiện biên đồng nhất hóa phù hợp cho các loại cấu trúc này. Đồng thời, các kết quả này có thể làm rõ được ảnh hưởng của ba điều kiện biên đến hư hỏng cấu trúc được đồng nhất hóa.
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn